Spruha Joshi enjoying her Kerala holidays

Actress Spruha Joshi is having a fun time in Kerala. She turned adventurous and went for cycling.

Actress Spruha Joshi is having a fun time in Kerala. She turned adventurous and went for cycling. Actress Spruha Joshi is having a fun time in Kerala. She turned adventurous and went for cycling.